Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Заповед № РД09-2047/28.задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. – след обществено обсъждане (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 

Дейност Срок
Сесия май  – юниСесия август – септември
Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППКдо 02.02.2024 г.до 21.06.2024 г.
Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисиядо 06.02.2024 г.до 26.06.2024 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки06.02.2024 г.– 21.02.2024 г.26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППКдо 26.02.2024 г.до 05.07.2024 г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППКдо 27.02.2024 г.до 05.07.2024 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППКдо 06.03.2024 г.до 15.07.2024 г.
Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ЗДИППКдо 08.05.2024 г.до 9.08.2024 г.
Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИдо 08.05.2024 г.до 09.08.2024 г.

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“ – теория, чрез изпитна тема – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалност „Механизация на СС“ – теория, чрез изпитен тест – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалност „Агроекология“ – теория, чрез изпитен тест – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Производство на облекло от текстил“ – теория, чрез изпитен тест  -20 май 2024 г., начало 8:30
 • Задължителен държавен изпит по практика на професията и специалността за придобиване на степен на ПК – на  27.05. и 28.05.2024 г., начало 14:00 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Земеделско стопанство“, чрез защита на дипломен проект  –  22 май 2024 г., начало 14:00 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Икономическа информатика“, чрез защита на дипломен проект – 22.05. 2024 начало 14:00 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 21.05.2024 г. – 31.05.2024 г.

При успешно приключен гимназиален етап, но неуспешно положени ДЗИ зрелостникът получава Удостоверение за завършен втори гимназиален етап, неразделна част от което е Удостоверението за завършен първи гимназиален етап и които удостоверяват завършено средно образование, без право да продължи образованието си.


СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

Информираме Ви, че на основание чл.257 ал.1, т.1, чл.258, ал.1, т.1 и чл.259 ал.1, т.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 103 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, чл.119, ал.4 от Правилника за дейността на училището, Заповед № РД 09-2046 от 28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и ЗДИППК, през учебната 2023/2024 година, имате право да присъствате като наблюдатели при провеждане на изпитите при спазване на следните правила:

 1. Присъствате при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита.
 2. Присъствате при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата.
 3. Присъствате при осъществяване на видеонаблюдението за правилното протичане на изпита.
 4. Наблюдавате работата на квесторите и присъствате при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на изпита и работите на зрелостниците.
 5. Нямате право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждането на ДЗИ.

Представителите на родителите не могат да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и

професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.

Желаещите да присъстват до трима представители при организиране и провеждане на Държавните зрелостни изпити трябва да заявят желанието си, чрез подаване на заявление, което да регистрират във входящата поща на училището. Съгласно нормативните изисквания е необходимо собственоръчно да попълните декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката.

Срок до 05.04.2024 г.

При регистрирани заявления на желаещи да присъстват на ДЗИ/ЗДИППК ще бъдат изпратени уведомителни писма до работодателите Ви, според данните в заявленията.

 

Росица Генова:

Директор

на ПГСС „Васил Левски“

гр. Първомай