ДЗИ 2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

Информираме Ви, че на основание чл.257 ал.1, т.1, чл.258, ал.1, т.1 и чл.259 ал.1, т.1 от ЗПУО, параграф 24, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 103 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, чл.119, ал.4 от Правилника за дейността на училището, Заповед № РД 09-4063 от 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити, през сесия май-юни на учебната 2022/2023 година, имате право да присъствате като наблюдатели при провеждане на изпитите при спазване на следните правила:

 1. Присъствате при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита.
 2. Присъствате при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата.
 3. Присъствате при осъществяване на видеонаблюдението за правилното протичане на изпита.
 4. Наблюдавате работата на квесторите и присъствате при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на изпита и работите на зрелостниците.
 5. Нямате право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждането на ДЗИ.

Представителите на родителите не могат да бъдат:

 1. родители или попечители на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и

професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.

Желаещите да присъстват до трима представители при организиране и провеждане на Държавните зрелостни изпити трябва да заявят желанието си, чрез подаване на заявление, което да регистрират във входящата поща на училището. Съгласно нормативните изисквания е необходимо собственоръчно да попълните декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката.

Срок до 07.04.2023 г.

При регистрирани заявления на желаещи да присъстват на ДЗИ/ДИППК ще бъдат изпратени уведомителни писма до работодателите Ви, според данните в заявленията.

 

 

Росица Генова:

Директор

на ПГСС „Васил Левски“

гр. Първомай

 


Условия, ред ,права и задължения на зрелостниците

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“ – теория, чрез изпитна тема – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“-практика – 29.05. и 30.05.2023 г., начало 14:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в теоретичната част- – 22 и 23 май 2023 г., начало 14:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „„Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в практическата част – 29.05. и 30.05.2023 г., начало 14:30 ч.
 • Допълнителнидържавни зрелостни изпити по желание на ученика – 26.05.2023 г. – 31.05.2023 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“ – теория, чрез изпитна тема – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“-практика – 28.08. и 29.08.2023 г., начало 09:00 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в теоретичната част- – 25 август 2023 г., начало 13:30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „„Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в практическата част – 28.08. и 29.08.2023 г., начало 09:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август 2023 г. – 01 септември 2023 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на

държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година

1.Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление от 06.02.2023 г. до 22.02.2023 г. за сесия май и от 26.06.2023 г. – 07.07.2023 г. за сесия август.

 1. Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2023 г. за сесия май и до 23.08.2023 г. за сесия август.

3.Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК – 22.05.2023 г. – 07.06.2023 г. за сесия май и 26.08.2023 г. – 07.09.2023 г. за сесия август.

4.Обявяване на резултатите до 09.06.2023 г. за сесия май и до 08.09.2023 г. за сесия август.

Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

 1. поправителни изпити;
 2. изпити за промяна на годишна оценка за ІХ-ХІІ клас;
 3. изпити за промяна на окончателна оценка само за гимназиалния етап.

4.Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.

5.Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

6.Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

7.Изпитите се определят след приключване на учебната година и след подадено заявление

При успешно приключен гимназиален етап, но неуспешно положени ДЗИ зрелостникът получава Удостоверение за завършен втори гимназиален етап, неразделна част от което е Удостоверението за завършен първи гимназиален етап и които удостоверяват завършено средно образование, без право да продължи образованието си.

Задължения на зрелостниците по време на ДЗИ/ДИППК-инструктаж на зрелостника.