ДЗИ 2022

Условия, ред, права и задължения на зрелостниците

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

 Сесия май – юни

 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“ – теория, чрез изпитна тема – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“-практика – 01.06 и 02.06.2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в теоретичната част- – 30 май 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в практическата част – 31.05. и 01.06.2022 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 26.05.2022 г. – 01.06.2022 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“ – теория, чрез изпитна тема – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на втора степен на ПК за специалност „Механизация на СС“-практика – 29.08. и 30.08.2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в теоретичната част- – 01 септември 2022 г., начало 08,30 ч.
 • Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на ПК за специалности „Земеделско стопанство“ и „Агроекология“, чрез защита на дипломен проект в практическата част – 07.09. и 08.09.2022 г., начало 08,30 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август 2022 г.

– 02 септември 2022 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

 1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за подадено заявление от 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за сесия май и от 27.06.2022 г. – 08.07.2022 г. за сесия август.
 2. Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г. за сесия май и до 23.08.2022 г. за сесия август.
 3. Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК – 20.05.2022 г. – 06.06.2022 г. за сесия май и 27.08.2022 г. – 07.09.2022 г. за сесия август.
 4. Обявяване на резултатите до 08.06.2022 г. за сесия май и до 08.09.2022 г. за сесия август.

Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

 1. поправителни изпити;
 2. изпити за промяна на годишна оценка за ІХ-ХІІ клас;
 3. изпити за промяна на окончателна оценка само за гимназиалния етап.
 4. Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.
 5. Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.
 6. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.
 7. Изпитите се определят след приключване на учебната година и след подадено заявление

При успешно приключен гимназиален етап, но неуспешно положени ДЗИ зрелостникът получава Удостоверение за завършен втори гимназиален етап, неразделна част от което е Удостоверението за завършен първи гимназиален етап и които удостоверяват завършено средно образование, без право да продължи образованието си.

Задължения на зрелостниците по време на ДЗИ/ДИППК – инструктаж на зрелостника.