ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ДЗИ и ДИ за СПК СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2019Г. – ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗПИТНИ РАБОТИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2019 ГОДИНА

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

ВАЖНО!!!

І. Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи – 12.06.;13.06. и 14.06.2019г., а именно три последователни  работни дни след получаването на протоколите с резултатите от ДЗИ и ДИ за СПК. Съгласно чл.22.т.9 от Наредба № 3 от 17.04.2004г. и във връзка със Регламент за Защита на личните данни

ІІ.Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ и ДИ за СПК:

  1. Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта,паспорт или свидетелство за правоуправление).
  2. Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия.

3.На сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер на зрелостника и определената им парола показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това.

4. С изпитните си работи от ДИ за СПК, зрелостниците могат да се запознаят на място по горната процедура.