ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ В ПРОЕКТ“ТВОЯТ ЧАС“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%811%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%8111

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ!  

На 03.11.2016г.(четвъртък) започнаха занятия 3 от общо 6 групи от ученици за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците в ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай по проект „Твоят час”.

С приоритет за  преодоляване на обучителните затруднения по  Български език и литература при провеждане на Държавните зрелостни изпити за учениците от ХІІ клас, групите на госпожа Атанаска Петрова и госпожа Елеонора Въцова, дадоха успешен старт на изпълнение на целите на проект „Твоят час”. Учениците сами успяха да се уверят, че не е лошо да си в час, особено,когато темата му е избрана от самия теб.

img_20161104_111036

С мисия „ Да не се отчайваме,когато не можем свободно да общуваме”, започна и третата група за преодоляване на обучителни затруднения по Гражданско образование.

С подкрепата на Училищният съвет за обществен мониторинг „Твоят час”, учениците от училището след изявено желание и с помощта на своите ръководители, сами откриха необходимостта от това да градят своя социална среда и общуването в нея да е леко и приятно,като на игра.

С началото на занятията на Клуб”Мисия Аз” започва едни нов етап на самоопределяне и насоченост на желанията и стремежите на учениците от гимназията,а също така и  нова възможност за подобряване на общуването  родител-ученик –училищна среда – учител.Педагогическият съветник на училището – Радосвета Казакова с желание,компетентност и много внимание изясни на учениците от групата,че чрез постигане на добро общуване и спазването на моралните и обществени етични норми в живота се постига едно високо ниво на човешко отношение и стремеж към по-добро.