ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.36, АЛ.11 И АЛ.12 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР.ПЪРВОМАЙ И ЗАПОВЕД № РД-06-58 ОТ 30.09.2021 г. НА ДИРЕКТОРА – тук