ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА С № 9047863

ВЪПРОС: ОТНОСНО: Публична покана с предмет: „ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯТА НУЖДИТЕ НА ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО НП ИКТ В УЧИЛИЩЕ”

Във връзка с публикувана от Вас публична покана с предмет „ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯТА НУЖДИТЕ НА ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ””, бихме искали да Ви обърнем внимание за допуснати нарушения в документацията, и в частност в техническите спецификации и методиката за оценка, които са в нарушение на действащия Закон за обществените поръчки, и задължителните технически/квалификационни изисквания от МОН за изпълнение на НП „ИКТ в училище“.Налице е смесване на критерии за допустимост с показатели за оценка на офертата.В Методиката за оценка, показател 3 се отнася за „оценявани технически параметри (подпоказатели), с теглови коефициент от Техническата оценка – Т“. В изброените в тази точка критерии за оценяване, показатели от 3.5 до 3.7 не са критерии за оценяване на технически параметри на предложеното оборудване, а за техническите възможности и/или квалификация на участника.Основен принцип при възлагането на обществени поръчки е с критериите за подбор да се проверява икономическото състояние и технически възможности на кандидатите или участниците, а с показателите за оценка да се преценяват предимствата на техните оферти. Смесването е абсолютно недопустимо. Налице са нарушения на чл. 51 и чл. 28а от ЗОП. Чл. 51 от ЗОП гласи:

Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп. – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи съобразно предмета на поръчката:

  1. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. – ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Чл. 28а от ЗОП за определяне на оценка, гласи:

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) (1) Когато критерият за оценка е икономически най-нзгодната оферта:

  1. чрез избраните показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена;
  2. с показателите за оценка се оценяват самостоятелно характеристиките на предмета на

обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение и други; при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 може да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и други;

Освен изложеното дотук, в публикуваните технически спецификации са завишени и някои от критериите, което нарушава изричните разпоредби на МОН, а именно частта:ВАЖНО! Изброените технически/квалификационни изисквания от МОН са задължителни и следва да бъдат спазвани! Не се допуска училище по собствено усмотрение да добавя/премахва/променя изброените по-горе технически/квалификационни изисквания, с изключение на случаите когато в изискванията изрично им е дадена подобна възможност (напр. избор на големина на монитор).

ОТГОВОР:Чл.51 (ЗОП) регламентира критериите за подбор (квалификационните изисквания) за участниците, но няма отношение към т.н. „методика за оценка на офертите“.

В тази връзка съществуват както критерии за подбор за участниците, така и критерии за подбор по предмета на поръчката. Последните всъщност са минималните технически изисквания, които са задължителни и също трябва да бъдат изпълнени, за да се премине към оценка по „методика за оценка на офертите“ при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“.Показателите за оценка, които се използват в методиката, не са задължителни. Те „надграждат“ изискванията както към изпълнителя, така и към предмета на поръчката, като се спазват изискванията на чл.28а(4). Оценката по всеки показател служи единствено за целите на избора на най-добра оферта, докато неизпълнението не води до отстраняване на участник (не са задължителни).

Комплексната (крайната) оценка винаги има поне два компонента, „оценка на цената“ и т.н. „техническа оценка“. В техническата оценка се оценяват всички показатели различни от цената, независимо от това дали се отнасят до предмета на поръчката и/или възможностите на фирмата участник. В случая са важни само  изискванията на чл.28а(4).

Няма законови ограничения опита на участника да участва като показател за оценка.

Показателите за оценка на офертата не са задължителни, а отразяват опита на фирмата в съответната област, като „надграждат“ минималното изискване формулирано от МОН, участникът да има поне една инсталация и въвежда количествена оценка на инсталациите отразяваща неговия опит. Важно е да се отбележи, че МОН има изискване за една инсталация, докато в методиката се формулира показател „брой инсталации“ ограничени до 10, т.е. спазва се чл.25 (10).

Изискванията на МОН се отнасят само до минималните задължителни параметри на поръчката. Те по никакъв начин не ограничават възложителите да поставят допълнителни незадължителни изисквания, в рамките на ЗОП, но единствено и само за целите на оценката.

С уважение,

Росица Генова,Директор на ПГСС”Васил Левски”гр.Първомай

Публикувано на:30.11.2015г.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА С № 9035166

ВЪПРОС:

След запознаване със документацията за участие по горепосочената поръчка имаме следните въпроси:LT ламарината с каква дебелина е.

 Очакваме отговор.

ОТГОВОР:

Във връзка с Ваше писмо Изх. № 97 от 30 10.2014г. Ви отговаряме: – Дебелината на LT ламарината е минимум 0,63 мм.

С уважение,

инж.Росица Генова,Директор на ПГСС”Васил Левски”гр.Първомай


 

ВЪПРОС:

След запознаване със документацията за участие по горепосочената поръчка имаме следните въпроси:

1 .При ремонт на покриви на гараж – има ли проект за метална стоманена конструкция 2.LT ламарина – дебелина.

Очакваме отговор.

ОТГОВОР:

Във връзка с Ваше писмо Изх. № 96 от 28.10.2014г. Ви отговаряме:

  •  По т.1 – Определено е време и място за оглед.
  •  По т.2- Дебелината на ламарината е посочена в Количествено-
  • стойностната сметка.

С уважение,

инж.Росица Генова,Директор на ПГСС”Васил Левски”гр.Първомай

 


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА С № 9034352

ВЪПРОС:

Уважаема г-жо Генова, Във връзка с обществена поръчка с предмет : Избор на изпълнител за „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014” имаме запитване свързано с Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП.Разглеждайки ЗОП откриване ,че се изисква в професионален и търговски регистьр.Фирмата е член на Камарата на строителите и търговския регистър на държавата.Необходимо ли е регистрация в друг регистър ,за да отговаряме на изискванията ви.  

ОТГОВОР:

В отговор на Ваше писмо от 09.10.2014г. ,относно въпроси по процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014”, Ви информираме следното: 1.Изискват се доказателства за упражняване на професионална дейност и удостоверение за първа група строежи.

С уважение, инж.Росица Генова ,Директор на ПГСС”Васил Левски” Гр.Първомай


 

ВЪПРОС:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНОВА, Моля за разяснения по следните въпроси: 1.Моля да уточните в кой плик следва да бъдат поставени Образец № 9 – Декларация за доставка и влагане на основни видове строителни продукти и Образец № 20 – Проект на договор. 2.Задължително ли е извършването на оглед в присъствието на представител на Възложителя? Издава ли се документ за извършен оглед?

 ОТГОВОР:

В отговор на Ваш изх.№ 307/07.10.2014г. ,относно въпроси по процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Извършване строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище – 2014”, Ви информираме следното: 1.В образец № 21 – Списък на документите, съдържащи се в офертата изрично е упоменато кои образци са в Плик 2 и Плик 3. Всички останали документи се поставят в Плик 1. 2.Участниците декларират в Декларация Образец № 4 за извършен оглед на строителната площадка.

С уважение,инж.Росица Генова,Директор на ПГСС”Васил Левски”

Гр.Първомай