Ваканция 7, 8, 9 февруари и график на обучение 10, 11 февруари 2022

Част от заповедта на Директора на ПГСС Васил Левски за образователния процес от 7 – 11 февруари 2022 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-06-413 от 04.02.2022 г.

 

На основание чл.257, ал.1, чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл.115 а от ЗПУО, чл 7, ал.6 и ал.7 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите  в училищното образование, чл.61 а от Наредбата за приобщаващото образование, чл.4 а от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда и във връзка със Заповед № РД15-69/04.02.2022 г на кмета на община Първомай, Заповед № РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ Пловдив:

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

І. Дните от 07.02.2022 г. до 09.02.2022 г. включително за неучебни за учениците, обучавани в дневна и дуална форма на обучение.

II. Считано от 07.02.2022 г. да се провеждат изпитите с учениците от СФО, съгласно утвърдения график, при спазване на всички противоепидемични мерки.

III. Дните от 07.02.2022 г. до 09.02.2022 г. включително са присъствени за персонала на училището.

IV. За времето от 07.02.2022 г. до 09.02.2022 г. преподавателите преструктурират пропуснатото учебно съдържание.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. да се провежда на ротация, с дневно разписание за втори учебен срок при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, VІІІ г, ІХа, ІХ б, ІХ в, ХI а, ХI б, ХI в класове.

2.Образователният процес за учениците от Х а, Х б, Х в, Х г, Х д, ХІI а, ХІI б и ХІI в, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

II. При присъствен образователен процес се провежда тестване на учениците, обучавани присъствено с бързи неинвазивни антигенни тестове, един път седмично в първия присъствен ден.

III. При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути.

VI. При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:

 

Учебни часовеМеждучасия
началокрайначалокрай
1.08.0008.3508.3508.55
2.08.559.309.3009.55
3.09.5510.3010.3010.55
4.10.5511.3011.3011.55
5.11.5512.3012.3012.50
6.12.5013.2513.2513.45
7.13.4514.20