Архив на училищни документи

 2016/2017 учебна година

ДОКУМЕНТИ -ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

Заповед на МОН:

1.График на учебното време през 2016-2017 уч.год.

2. Дати и дейности ДЗИ 2016-2017 уч.год.

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Списък на одобрените учебници.
  2. Заповед Дневен режим.
  3. Заповед Начало и край на учебния ден.
  4. Стратегия за развитие  на училището с приложен план за действие с финансиране.
  5. План за дейността на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай
  6. Годишен план на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай.

7.Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

8. Заповед за График учебно време и изпитни сесии на учениците от задочна форма на обучение

9.Заповед за  График изпитни сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение


2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГСС „В.ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ

ЗАПОВЕД за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година.

ЗАПОВЕД за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2014/2015 година.

ЗАПОВЕД за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година.

ЗАПОВЕД за определяне график на учебното време през  2014-2015 учебна година.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ


2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ

ЗАПОВЕД ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2014