Архив на училищни документи


2017/2018 учебна година

ДОКУМЕНТИ  ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

Заповеди на МОН:

1.График на учебното време през 2017-2018 уч.год.

2. Дати и дейности ДЗИ 2017-2018 уч.год.

3.Дати ДИ за СПК-2017-2018

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Списък на одобрените учебници- ТУК.
 2. Заповед Дневен режим и Заповед Начало и край на учебния ден-ТУК.
 3. Стратегия за развитие  на училището с приложен план за действие с финансиране.ТУК.
 4. Правилник за дейността на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай-ПД-2017-18
 5. Годишен план на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай- ЧАСТ 1 И ЧАСТ 2,

Съдържание на Годишният план:

 • График за обучение по гражданска защита,ПАБ и долекарска помощ.
 • Мерки за повишаване качеството на образованието.
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз сред учениците.
 • План квалификационна дейност и методически обединения.
 • План и график за работа на комисията по БД.
 • План за работа на ПС.
 • План за работа на УКПППМН.
 • План за общоучилищните тържества и чествания.
 • План-програма за работа сериозни проблеми като наркомании и др.
 • Правила за участие на персонала в квалиф.дейност и финансова подкрепа.
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 • Програма за предоставяне на равни възможности и подкрепа.
 • Система за финансов контрол.
 • Спортен календар

6.Система за взаимодействие между учителите,учениците и техните лични лекари в ПГСС” Васил Левски” гр.Първомай през учебната 2017/2018 година.

7. Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

8. Заповед за График учебно време и изпитни сесии на учениците от задочна форма на обучение.

9.Заповед за  График изпитни сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение.

10.График класни и контролни – Първи учебен срок