Архив на училищни документи

2018/2019 учебна година

ДОКУМЕНТИ  ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

Заповеди на МОН:

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Списък на одобрените учебници- ТУК.
 2. Заповед Дневен режим и Заповед Начало и край на учебния ден-ТУК.
 3. Стратегия за развитие  на училището с приложен план за действие с финансиране.ТУК.
 4. Актуализиран Правилник за дейността на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай-ПД-2018-19

       4.1. Допълнение на Правилника за дейността -2018-2019г.

 1. Годишен план на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай- ЧАСТ 1 И ЧАСТ 2,
 2. Изменение на Годишен план за дейността – 2005-2019 учебна година.
 3. Актуализиране на План за квалификационната дейност.

Съдържание на Годишния план за дейността на  ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай през учебната 2018/2019 година, с приложените към него:

 • 1.План за работата на Педагогическия съвет.
 • 2.План за работа на методическите обединения.
 • 3.План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 • 4.Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 • 5.Програма за предоставяне на ранни възможности и приобщаване на децата и учениците.
 • 6.План-програма за работа по сериозни проблеми като наркомании,проява на рисково поведение и други зависимости.
 • 7.План за противодействие на училищния тормоз.
 • 8.План за предоставяне на подкрепа за личноiтно развитие.
 • 9.План на комисията по Безопасност на движението.
 • 10.Спортен календар.
 • 11.План за общоучилищни тържества и чествания.
 • 12.График за обучение по гражданска защита,пожарна и аварийна безопасност и долекарска помощ.
 • 13. План квалификационна дейност
6. График консултации на учителите
Система за взаимодействие между учителите,учениците и техните лични лекари в ПГСС” Васил Левски” гр.Първомай .

7. Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 • VІІІ клас – Земеделско стопанство, Агроекология, МССТ. 
 • ІХ клас – Земеделско стопанство, Агроекология, МССТ. 
 • Х клас – Земеделско стопанство, Агроекология, ТССТ. 
 • ХІ клас- Земеделско стопанство, Агроекология, ТССТ. 
 • ХІІ клас – Земеделско стопанство, Агроекология, ТССТ. 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

8. Заповед за График учебно време и изпитни сесии на учениците от задочна форма на обучение.

9.Заповед за  График изпитни сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение.

10. Заповед ДИ за СПК по изучаваните професии/специалности

11.График класни и контролни – І и ІІ учебен срок