Архив на училищни документи

2019/2020 учебна година

Анализ НВО по дигитални компетентности – Х клас

ДОКУМЕНТИ  ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

Заповеди на МОН:

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ :

 

 1. Списък на одобрените учебници
 2. Заповед Дневен режим и Заповед Начало и край на учебния ден
 3. Годишен план на ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай  
 4. План за организирането, провеждането и отчитането квалификацията на педагогическите специалисти.
 5. Правилник за дейността на училището.
 6. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ

Съдържание на Годишния план за дейността на  ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай през учебната 2019/2020 година, с приложените към него:

 1. План за работата на Педагогическия съвет.
 2. План за ЗБУТ.
 3. План за надграждане на знания и умения.
 4. Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 5. Програма за предоставяне на ранни възможности и приобщаване на децата и учениците.
 6. План-програма за работа по сериозни проблеми като наркомании,проява на рисково поведение и други зависимости.
 7. План за превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
 8. Механизъм противодействие тормоз.
 9. План на комисията по Безопасност на движението.
 10. Спортен календар.
 11. План за общоучилищни тържества и чествания.
 12. Програма за обучение по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.
 13.  План квалификационна дейност
 14. График за евакуационни тренировки
 15. План за работа на комисията за противодействие на корупцията и реализиране на антикорупцинната програма.
 16. План за насърчаване и повишаване на грамотността. 
 17. Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай
6. График консултации на учителите
Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари в ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай .

7. Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

8. Заповед за График учебно време и изпитни сесии на учениците от задочна форма на обучение.

9. Заповед за  График изпитни сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение.

10. Заповед ДИ за СПК по изучаваните професии/специалности

11. График класни и контролни – І и ІІ учебен срок