АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

Информацията се публикува, съгласно нормативен документ Наредба за административното обслужване и във връзка с Решение № 704 на Министерски съвет от 05 октомври 2018г.      

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53а тел./факс: 0336/6- 29-12-директор,  e-mail: pgss_parvomai@abv.bg  сайт: https://pgss-vlevski.com

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

№ по редВид  услугаИнформация и образци
1.Приемане и преместване ПГСС-Инфо-138-приемане-и-преместване.docx
2.Служебни бележки за подадено заявление за допускане до ДЗИПГСС-Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1.docx
3.
Служебна бележка за допускане до ДЗИПГСС-Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2.docx
4.Издаване на служебни бележки
5.Издаване на удостоверение за дирекция „Социално подпомагане“
6.Издаване на уверение за БДЖ
7.Издаване на Удостоверение за завършен клас
8.Издаване на Удостоверение за завършен гимназиален етап
9.Издаване на дубликат на:

  • свидетелство за основно образование за 8 клас;
  • диплома за средно образование;
  • свидетелство за професионална квалификация;
  • Удостоверение за завършен гимназиален етап
ПГСС-Инфо-153-дубликати.docx
10.Издаване на справка за оценките и хорариума часове по учебен план/Академична справка
11.Издаване на Диплома,Свидетелство за придобита СПК ПГСС-Инфо-141-диплома или Свидетелство за СПК.docx

ПГСС-Инфо-154-удостов.-проф.-обучение-и-СПК.docx

12.Издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
13.Издаване на Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
14Издаване на Европейско приложение диплома СО  и/или европейско приложение проф. квалификация – валидно от 2021–2022 уч.год. ПГСС-Инфо-156-европейско-прил-дипл.-СО.docx

ПГСС-Инфо-156-европейско-прил.-проф.-квалиф..docx

ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ ЗА ИЗДАВАНЕ И/ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ДОКУМЕНТ Е СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И НАРЕДБИ.

ІІ. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Седмично: от Понеделник до Петък

7.30 ч. – 12.30 часа

12.30-13.00 – обедна почивка

13.00ч. -16.00 часа

МЯСТО: УЧЕБЕН КОРПУС – ІІ ЕТАЖ, Крило „Администрация“

тел.0336/62912