ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 07.09.2017г. от 16.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС”В.Левски” гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Запознаване с УУП(училищни учебни планове) за 2017/2018 учебна година на ПГСС”В.Левски” гр. Първомай и съгласуването им.

2. Определяне на представител на родителите в съвета по проект  “Твоят час” за учебната2017/2018г.

3. Други.