Държавни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2019 ГОДИНА

Дати за матури

Сесия май-юни

     • Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2018 г. – 31 май 2018г.

Сесия август – септември

     • Български език и литература – 28 август 2019г., начало 8:00 ч.
     • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 8:00 ч.
     • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 4 септември 2019 г.

Уважаеми родители,

На 21 и 23 май 2019 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2019 година.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището, както и във връзка със Заповед № РД-06-524 от 04.02.2019г.  се допускат до трима родители или попечители.

Тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май 2019 година, моля да попълнят заявление със свободен текст, което до 25 април 2019 година да сканират и изпратят на електронната поща на училището (pgss_parvomai@abv.bg) или да входират в деловодството на училището. При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити. Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

1. родители или попечители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Представителите на родителите имат ПРАВО да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата, както и на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант. Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит. Пожелавам на всички ни едно ползотворно и градивно партньорство с екипа на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, който ще провежда ДЗИ – сесия май 2019 година.

Росица Генова

Директор на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай

ДИ за СПК -2019

Заповед за провеждане на ДИ за СПК по практика – 2019г.

Заповед час и дати за сесия юни 2019г.