УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

2017/2018 учебна година

ДОКУМЕНТИ  ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

Заповеди на МОН:

1.График на учебното време през 2017-2018 уч.год.

2. Дати и дейности ДЗИ 2017-2018 уч.год.

3.Дати ДИ за СПК-2017-2018

 

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Списък на одобрените учебници.
 2. Заповед Дневен режим.
 3. Заповед Начало и край на учебния ден.
 4. Стратегия за развитие  на училището с приложен план за действие с финансиране.
 5. План за дейността на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай
 6. Годишен план на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай- ЧАСТ 1 И ЧАСТ 2,

Съдържание на Годишният план:

 • График за обучение по гражданска защита,ПАБ и долекарска помощ.
 • Мерки за повишаване качеството на образованието.
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз сред учениците.
 • План квалификационна дейност и методически обединения.
 • План и график за работа на комисията по БД.
 • План за работа на ПС.
 • План за работа на УКПППМН.
 • План за общоучилищните тържества и чествания.
 • План-програма за работа сериозни проблеми като наркомании и др.
 • Правила за участие на персонала в квалиф.дейност и финансова подкрепа.
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 • Програма за предоставяне на равни възможности и подкрепа.
 • Система за финансов контрол.
 • Спортен календар.

7.Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

8. Заповед за График учебно време и изпитни сесии на учениците от задочна форма на обучение

9.Заповед за  График изпитни сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение

2016/2017 учебна година

ДОКУМЕНТИ -ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

Заповед на МОН:

1.График на учебното време през 2016-2017 уч.год.

2. Дати и дейности ДЗИ 2016-2017 уч.год.

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Списък на одобрените учебници.
 2. Заповед Дневен режим.
 3. Заповед Начало и край на учебния ден.
 4. Стратегия за развитие  на училището с приложен план за действие с финансиране.
 5. План за дейността на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай
 6. Годишен план на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай.

7.Училищни учебни планове по професии и специалности по класове и форми на обучение :

ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

8. Заповед за График учебно време и изпитни сесии на учениците от задочна форма на обучение

9.Заповед за  График изпитни сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение


2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГСС „В.ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ

ЗАПОВЕД за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година.

ЗАПОВЕД за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2014/2015 година.

ЗАПОВЕД за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година.

ЗАПОВЕД за определяне график на учебното време през  2014-2015 учебна година.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ


2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ

ЗАПОВЕД ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 2014