ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 31.07.2017г. от 09.00 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на отчет за изпълнението на бюджета на училището през второто тримесечие на 2017г.

2. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Стратегията за развитието на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай за учебната 2016/2017г.

3. Разни.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 28.04.2017г. от 16.30 часа в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай, по следният дневен ред:

1.Представяне на отчет за изпълнението на бюджета на училището през първо тримесечие на 2017г.

2. Приемане на Правилник за работа на Общественият съвет.

3. Разни.


Утвърденият брой на членовете на Общественият съвет към ПГСС“Васил Левски“ гр.Първомай,съгласно Заповед на Директора е 5(пет) члена.Броят на резервните членове е 3(трима).

ДОКУМЕНТИ :

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата-2016г.

Създаване на общественият съвет,дейност и организация на работа

Протокол от Общо събрание на родителите за избор на представители на Общественият съвет

Заповед състав на Общественият съвет

Заповед за първо заседание на Обществения съвет – Протокол № 1

Съобщение за заседание на Обществения съвет на 21.03.2017г.  – Протокол № 2

Протокол № 3 от 28.04.2017г.

Протокол № 4 от 31.07.2017г. от Заседание на Общественият съвет

Протокол № 5 от 07.09.2017г. от Заседание на Общественият съвет