График на обучение за месец май 2021 г. за дневна форма на обучение

Уважаеми ученици и родители,    Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай за  07.05.2021 г.  се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове. 2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 10.05.2021 г.  до 14.05.2021 се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д,  ХІ а, ХІ б и ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове. 2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.   се организира при спазване на следния график: Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б, Х в,  ХІ а, ХІ б, ХІ в класове.      2. Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д    в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути. При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:   № Учебни часове Междучасия   начало край начало край 1. 08.00 08.35 08.35 08.55 2. 08.55 9.30 9.30 09.55 3. 09.55 10.30 10.30 10.55 4. 10.55 11.30 11.30 11.55 5. 11.55 […]

Покана до родители за наблюдатели на ДЗИ август-септември

Уважаеми родители, При организиране и провеждане на Държавни зрелостни изпити, представители на родителите на ученици от училището  имат право да присъстват като наблюдатели и могат да : Присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита. При допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата. Присъстват при осъществяване на видеонаблюдението за правилното протичане на изпита. 4.Наблюдават работата на квесторите и да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на изпита и работите на зрелостниците. Нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждането на ДЗИ. ІІ. Представителите на родителите не могат да бъдат: родители или попечители на зрелостници; лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление  съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет. ІІІ. Желаещите да присъстват до трима представители при организиране и провеждане на Държавните зрелостни изпити трябва да заявят желанието си, чрез подаване на заявление, което да се регистрира във входящата поща на училището. Същите, съгласно нормативните изисквания е необходимо собственоръчно да попълнят декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката. Срок до 13.08.2021 г. ДЗИ ще се проведе на 26 август 2021 г.